Sprawdź
kontrahenta

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU SKANER FINANSOWY


KORZYSTANIE Z USŁUG

1. W celu rozpoczęcia korzystania z Usług, Usługobiorca powinien wybrać jedną spośród dostępnych w ramach Serwisu form korzystania z Usług.
2. O ile w ramach Serwisu nie wskazano inaczej, podstawowymi formami korzystania z Usług są:
a) Dostęp jednorazowy,
b) Pakiet,
c) Abonament.
3. W przypadku form korzystania z Usług innych niż Dostęp jednorazowy, Usługobiorca powinien wykorzystać przysługującą mu pulę dostępów do Raportów przed upływem wskazanego w ramach Serwisu terminu obowiązywania umowy o świadczenie Usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykorzystanie przez Usługobiorcę możliwości dostępu do Raportów we wskazanym w ramach Serwisu okresie, zaś dokonane przez Usługobiorcę płatności na poczet tych Usług nie podlegają zwrotowi.
4. Raporty są udostępniane wyłącznie na własne potrzeby Usługobiorców.
5. Po spełnieniu warunków uprawniających Usługobiorcę do otrzymania Raportu, Raport dotyczący wskazanego przez Usługobiorcę Przedsiębiorcy będzie dostępny do pobrania w Koncie. Usługobiorca powierza Usługodawcy przechowywanie w ramach Konta Raportu wraz ze znajdującymi się w nim danymi. W przypadku, gdy Raport zawiera dane osobowe, przechowywanie Raportu w Koncie następuje na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.
6. Usługobiorca obowiązany jest pobrać Raport na swoje urządzenie.
7. W przypadku, w którym Usługodawca oferuje inne formy korzystania z Usług niż wskazane w ust. 2, umowy o świadczenie Usług w ramach tych form zawierane są z chwilą skutecznego dokonania przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy opłaty, w wysokości wynikającej z Cennika, na czas wskazany przez Usługodawcę dla danej formy korzystania z Usług albo do momentu wykorzystania w całości puli dostępów do Raportów, przysługującej Usługobiorcy w ramach danej formy korzystania z Usług – w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi wcześniej.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Raport, jaki otrzymuje Usługobiorca w ramach danej formy korzystania z Usług, obejmuje podsumowanie dotyczące Dyscypliny płatniczej Przedsiębiorcy z okresu, jakiego dotyczą Dane wprowadzane na temat tego Przedsiębiorcy przez Usługobiorców lub pochodzące od Usługodawcy lub kontrahentów Usługodawcy, nie dłuższego jednak niż ostatnie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym Usługobiorca uzyskał Raport – chyba że Usługodawca wskazał inaczej.
9. Jeśli dana forma korzystania z Usług, inna niż wskazana w ust. 2, zakłada udostępnianie przez Usługobiorcę Usługodawcy informacji analogicznych do Danych, postanowienia dotyczące udostępniania Danych w ramach Abonamentu stosuje się odpowiednio.

DOSTĘP JEDNORAZOWY

10. W celu uzyskania Dostępu jednorazowego, Usługobiorca powinien najpierw sprawdzić, czy Raport na temat danego przedsiębiorcy jest dostępny w ramach Serwisu, korzystając z dostępnej w ramach Serwisu wyszukiwarki, a następnie dokonać płatności zgodnie z Cennikiem.
11. Z chwilą skutecznego dokonania przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy opłaty z tytułu Dostępu jednorazowego, w wysokości wynikającej z Cennika, następuje zawarcie umowy o świadczenie Usług w ramach Dostępu jednorazowego, na czas dostarczenia Usługobiorcy Raportu.
12. Raport, jaki otrzymuje Usługobiorca w ramach Dostępu jednorazowego, obejmuje podsumowanie dotyczące Dyscypliny płatniczej Przedsiębiorcy z okresu, jakiego dotyczą Dane wprowadzane na temat tego Przedsiębiorcy przez Usługobiorców, lub Dane pochodzące od Usługodawcy lub kontrahentów Usługodawcy, nie dłuższego jednak niż ostatnie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym Usługobiorca uzyskał Raport .

PAKIET

13. W celu rozpoczęcia korzystania z Usług w ramach Pakietu, Usługobiorca powinien wybrać jeden z Pakietów spośród dostępnych w ramach Serwisu opcji, a następnie dokonać płatności za wybrany Pakiet zgodnie z Cennikiem.
14. Z chwilą skutecznego dokonania przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy opłaty z tytułu świadczenia Usług w ramach Pakietu, w wysokości wynikającej z Cennika, następuje zawarcie umowy o świadczenie Usług w ramach Pakietu, na wskazany w ramach Serwisu czas obowiązywania Pakietu albo do momentu wykorzystania w całości puli dostępów do Raportów, przysługującej Usługobiorcy w ramach danego Pakietu – w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.
15. Dostępne w ramach Pakietów Raporty obejmują podsumowanie dotyczące Dyscypliny płatniczej Przedsiębiorcy z okresu, jakiego dotyczą Dane wprowadzane na temat tego Przedsiębiorcy przez Usługobiorców, lub Dane pochodzące od Usługodawcy lub kontrahentów Usługodawcy, nie dłuższego jednak niż liczba miesięcy kalendarzowych, wskazanych w opisie danego Pakietu, poprzedzających miesiąc, w którym Usługobiorca uzyskał dany Raport.

ABONAMENT

16. W celu rozpoczęcia korzystania z Usług w ramach Abonamentu, Usługobiorca powinien wybrać jeden z Abonamentów spośród dostępnych w ramach Serwisu opcji, a następnie dokonać płatności za wybrany Abonament zgodnie z Cennikiem.
17. Z chwilą skutecznego dokonania przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy opłaty z tytułu świadczenia Usług w ramach Abonamentu, w wysokości wynikającej z Cennika, następuje zawarcie umowy o świadczenie Usług w ramach Abonamentu, na wskazany w ramach Serwisu czas trwania Abonamentu albo do momentu wykorzystania w całości przysługującej Usługobiorcy w ramach danego Abonamentu puli dostępów do Raportów – w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.
18. Korzystając z Usług w ramach Abonamentu, Usługobiorca zobowiązuje się do regularnego dostarczania Usługodawcy Danych dotyczących zobowiązań o charakterze pieniężnym, zaciągniętych wobec siebie przez swoich kontrahentów, na zasadach określonych w niniejszej sekcji .
19. Udostępnienie pierwszego Raportu uzależnione jest od dostarczenia przez Usługobiorcę Danych dotyczących zobowiązań swoich kontrahentów z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym Usługobiorca dokonuje rejestracji w ramach Serwisu. Usługobiorca może zadecydować o udostępnieniu Usługodawcy Danych dotyczących także wcześniejszych 11 miesięcy kalendarzowych lub tylko niektórych z tych miesięcy.
20. Oprócz Danych, o których mowa w ust. 19, Usługobiorca powinien udostępniać Usługodawcy także Dane dotyczące każdego miesiąca kalendarzowego, w którym korzystał z Usługi, z wyjątkiem ostatniego miesiąca kalendarzowego, w którym obowiązywał Abonament , zgodnie ze stanem zobowiązań przypadającym na ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego .
21. Dane powinny być udostępniane Usługodawcy przez Usługobiorcę za pośrednictwem Konta, w formacie wskazanym w ramach Serwisu, zgodnie z dostępnym w ramach Serwisu plikiem z wzorem formularza.
22. Raporty udostępniane Usługobiorcy w ramach Abonamentu obejmują podsumowanie dotyczące Dyscypliny płatniczej Przedsiębiorcy za okres tych samych miesięcy kalendarzowych, których dotyczą wprowadzane przez Usługobiorcę Dane, nie dłuższego jednak niż ostatnie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym Usługobiorca uzyskał dostęp do Raportu – pod warunkiem, że Usługobiorcy lub kontrahenci Usługodawcy udostępnili Usługodawcy Dane dotyczące tego Przedsiębiorcy (lub posiada je sam Usługodawca), obejmujące wskazany w niniejszym ustępie okres, a także z zastrzeżeniem ust. 23.
23. W przypadku, w którym Usługobiorca nie dostarczy Danych obejmujących którykolwiek miesiąc kalendarzowy korzystania z Usługi w ramach Abonamentu, dostarczanie Raportów obejmujących miesiąc, co do którego Usługobiorca nie dostarczył Danych oraz każdy miesiąc następujący po nim, uzależnione będzie od wcześniejszego udostępnienia Usługodawcy przez Usługobiorcę brakujących Danych.
24. Przekazując Dane Usługodawcy, Usługobiorca oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym.
25. Przekazywanie Danych przez Usługobiorcę powinno objąć wszystkie zobowiązania o charakterze pieniężnym kontrahentów wobec Usługobiorcy z danego miesiąca kalendarzowego , którego dotyczą przekazywane Dane (z zastrzeżeniem ust. 26), co oznacza przede wszystkim, że zabronione jest przekazywanie Danych jedynie o wybranych zobowiązaniach, w tym zwłaszcza w celu poprawienia lub pogorszenia wyniku Raportu dotyczącego danego kontrahenta.
26. Pominięcie przez Usługobiorcę Danych dotyczących zobowiązań o charakterze pieniężnym danego kontrahenta możliwe jest tylko w przypadku, w którym udostępnienie tych Danych stanowiłoby naruszenie przepisów prawa lub postanowień umownych między tym kontrahentem a Usługobiorcą. Usługobiorca obowiązany jest dokonać każdorazowo samodzielnej oceny, czy w danym przypadku udostępnienia Danych doszłoby do naruszenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
27. Usługodawca może nie wziąć pod uwagę Danych udostępnionych niezgodnie z wzorem, o którym mowa w ust. 21, lub Danych, co do których Usługodawca poweźmie uzasadnione podejrzenie, że są one niezgodne z prawdą lub w inny sposób nie odpowiadają wymogom korzystania z Usługi.
28. Do celów udostępniania Raportów, Dane, których Usługodawca nie weźmie pod uwagę z przyczyn wskazanych w ust. 27, uważa się za nieudostępnione.
29. Z ważnych przyczyn (wynikających zwłaszcza z konieczności zapewnienia zgodności działania Serwisu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa) Usługodawca może nie uwzględnić Danych dotyczących danego kontrahenta, co może mieć miejsce zwłaszcza w przypadku kontrahentów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki osobowej. Nieuwzględnienie Danych z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzednim nie powoduje skutku analogicznego do wskazanego w ust. 28.
30. Dane zostaną przetworzone przez Usługodawcę (w tym m.in. poprzez ich połączenie z Danymi na temat kontrahenta pochodzącymi od innych Usługobiorców, kontrahentów Usługodawcy lub od samego Usługodawcy) w sposób umożliwiający opracowanie Raportu. Raport stanowi zbiorcze podsumowanie Dyscypliny płatniczej Przedsiębiorcy w ujęciu miesięcznym, co oznacza między innymi, że pozbawiony będzie on cech pozwalających innym Usługobiorcom na zidentyfikowanie wierzyciela oraz poszczególnych zobowiązań Przedsiębiorcy. Raport nie będzie w szczególności zawierać takich elementów jak: tytuł prawny należności, kwota i waluta należności, kwota zaległości, data jej powstania lub oznaczenie wierzyciela.
31. Raport na temat danego kontrahenta może nie być dostępny w Serwisie mimo udostępnienia przez Usługobiorcę Danych na jego temat, jeśli łączna ilość zgromadzonych na temat tego kontrahenta Danych (w tym udostępnionych przez innych Usługobiorców lub kontrahentów Usługobiorcy, lub pochodzących od Usługodawcy), nie przekroczy określonego przez Usługodawcę minimalnego pułapu.
32. Niedozwolone jest dostarczanie danych dotyczących jakichkolwiek zobowiązań, w ramach których podmiotem zobowiązanym do zapłaty jest Konsument lub sam Usługobiorca dostarczający Dane (z zastrzeżeniem § 8 ust. 6).
33. Usługodawca może przewidzieć promocje dla Usługobiorców – w takim przypadku informacja o nich może zostać udostępniona w ramach Serwisu lub – w przypadku istnienia właściwej do tego podstawy – przekazana Usługobiorcy drogą mailową, na adres przypisany do Konta. Promocyjne warunki obowiązują pod warunkiem spełniania przez Usługobiorcę pozostałych warunków korzystania z Serwisu, w tym w szczególności – w przypadku Usługobiorcy korzystającego z Usług w ramach Abonamentu – warunku regularnego udostępniania Danych.


PŁATNOŚCI

1. Świadczenie Usług jest warunkowane wcześniejszym uiszczeniem za nie odpowiedniej opłaty, w wysokości określonej w Cenniku w momencie zamówienia Usług lub przedłużenia okresu ich świadczenia.
2. Ceny wskazane w Cenniku są cenami netto.
3. Usługobiorca, korzystając z Usług, akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Usługodawcę.
4. Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta jest bezpłatne.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZASTRZEŻENIA

1. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczonych usług, w granicach prawnie dopuszczalnych, jest wyłączona, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.
2. Usługodawca zwraca uwagę, że treści przedstawione w Raportach, w tym także poglądowa ocena Dyscypliny płatniczej danego Przedsiębiorcy, opracowywane są na podstawie Danych. Usługodawca nie udostępnia w ramach Serwisu analiz, komentarzy, ocen czy statystyk dotyczących Dyscypliny płatniczej danego Przedsiębiorcy, opartych na źródłach innych niż wskazane w zdaniu poprzednim.
3. Usługodawca zwraca uwagę, że udostępnianie Raportu obejmującego podsumowanie Dyscypliny płatniczej danego Przedsiębiorcy z okresu, jakiego dotyczą Dane na temat tego Przedsiębiorcy, wprowadzane przez Usługobiorców lub pochodzące od Usługodawcy lub kontrahentów Usługodawcy, oznacza m.in., że dany Raport może zawierać podsumowanie Dyscypliny płatniczej tego Przedsiębiorcy z niektórych tylko miesięcy kalendarzowych lub tylko z jednego miesiąca kalendarzowego. W przypadku, w którym Usługobiorcy lub kontrahenci Usługodawcy, nie udostępnią Usługodawcy Danych odnośnie danego Przedsiębiorcy dotyczących danego miesiąca kalendarzowego, ani nie wprowadzi ich sam Usługodawca, Raport nie będzie obejmował podsumowania Dyscypliny płatniczej za ten miesiąc kalendarzowy.
4. Treści przedstawione w Raportach mogą nie oddawać całokształtu rzeczywistego sposobu spłacania zobowiązań o charakterze pieniężnym przez danego Przedsiębiorcę. Podejmując jakąkolwiek decyzję w odniesieniu do danego Przedsiębiorcy, w tym zwłaszcza w przedmiocie nawiązania z nim współpracy, Usługobiorca powinien wziąć pod uwagę m.in. następujące czynniki:
a) Raporty mogą nie uwzględniać sposobu spłacania przez Przedsiębiorcę zobowiązań o charakterze pieniężnym wobec podmiotów innych niż Usługobiorcy korzystający z Usług w ramach Abonamentu, Usługodawca lub kontrahenci Usługodawcy;
b) Usługodawca nie bada i nie weryfikuje Dyscypliny płatniczej Przedsiębiorców ani prawdziwości Danych; Usługodawca zobowiązuje Usługobiorców do dostarczania Danych zgodnych z prawdą, jednak w ramach Serwisu przeprowadzana jest jedynie podstawowa weryfikacja Danych, prowadzona na wewnętrzne potrzeby Usługodawcy. Mimo dołożenia należytej staranności, Usługodawca nie zapewnia stuprocentowej zgodności Danych ze stanem faktycznym;
c) podanie przez Usługobiorcę błędnych lub niepełnych Danych (np. nieobejmujących wszystkich należności danego kontrahenta wobec tego Usługobiorcy) może spowodować zaburzenie rzeczywistego obrazu Dyscypliny płatniczej danego Przedsiębiorcy.
5. Treści zawarte w Raportach nie stanowią zaleceń Usługodawcy odnośnie nawiązania lub nienawiązywania współpracy z danym Przedsiębiorcą – decyzja w tym przedmiocie należy do Usługobiorcy, zaś Usługodawca w żaden sposób w nią nie ingeruje.
6. Udostępnienie Usługodawcy Danych na własny temat w celu ich uwzględnienia w Raporcie jest możliwe wyłącznie za uprzednią zgodą Usługodawcy, i następuje w drodze odrębnych ustaleń z Usługodawcą, po uwiarygodnieniu Danych zgodnie z wymogami przedstawionymi przez Usługodawcę w toku tych ustaleń.
7. Usługodawca nie odpowiada za działania Użytkowników, na które Usługodawca nie ma wpływu – w szczególności nie odpowiada za próby wprowadzenia w błąd, dokonywane przez Usługobiorców, którzy pozostają poza kontrolą Usługodawcy.
8. Zabronione jest zwielokrotnianie Raportów w sposób inny niż poprzez pobranie z Konta pliku z Raportem na urządzenie Usługobiorcy, na jego własne potrzeby.
9. Rozpowszechnianie Raportów, w tym ich publikacja lub udostępnienie podmiotom trzecim (zwłaszcza odpłatne), jest niedozwolone.
10. Postanowienie ust. 8-9 stosuje się także do zawartych w Raporcie treści, co oznacza, że Usługobiorca zobowiązuje się do zachowania treści Raportu w poufności.
11. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieuprawnionego zwielokrotnienia lub rozpowszechnienia Raportu lub zawartych w nim treści przez Usługobiorcę, obciążają Usługobiorcę. Usługobiorca będzie ponadto zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Usługodawcy za każdy przypadek naruszenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w wysokości odpowiadającej:
a) iloczynowi oszacowanej przez Usługodawcę liczby wyświetleń poszczególnych elementów Raportu (w tym zawartych w nim treści) za pośrednictwem sieci Internet, liczby pobrań tych treści, lub liczby osób, które mogły zapoznać się z tymi treściami w inny sposób niż poprzez ich wyświetlenie lub pobranie, i ceny Dostępu jednorazowego, jaka obowiązywała w dniu powzięcia przez Usługodawcę informacji o naruszeniu, a także:
b) 100-krotności ceny Dostępu jednorazowego, jaka obowiązywała w dniu uzyskania przez Usługobiorcę dostępu do Raportu, w odniesieniu do którego nastąpiło naruszenie.
12. Postanowienie poprzedniego ustępu nie wyłącza prawa Usługodawcy do dochodzenia odszkodowania przenoszącego kwotę kary umownej, na zasadach ogólnych prawa cywilnego.
13. W przypadku wystąpienia przez jakikolwiek podmiot trzeci, w którymkolwiek momencie z jakimikolwiek roszczeniami względem Usługodawcy, związanymi z działaniami Usługobiorcy w ramach Serwisu lub podejmowanymi przez Usługobiorcę decyzjami dotyczącymi nawiązania (lub nienawiązania) współpracy z danym podmiotem, Usługobiorca zobowiązuje się do obrony Usługodawcy przed skutkami tych roszczeń, a w szczególności wstąpienia do właściwych postępowań w miejsce Usługodawcy, lub – jeśli to nie będzie możliwe – do przystąpienia do właściwych postępowań, a także do pokrycia wszelkich poniesionych i udokumentowanych przez Usługodawcę kosztów roszczeń (w szczególności kosztów sądowych, kosztów ugód i odszkodowań, kosztów obsługi prawnej), oraz do dostarczenia Usługodawcy wszelkich dokumentów, w tym opinii prawnych lub analiz na udowodnienie bezzasadności zgłaszanych roszczeń. Odpowiedzialność Usługobiorcy wynikająca z niniejszego postanowienia ma charakter gwarancyjny, co oznacza, że Usługobiorca odpowiada wobec Usługodawcy na zasadzie ryzyka.
14. Konsekwencje nieuprawnionego udostępnienia Usługodawcy danych osobowych przez Usługobiorcę, a także konsekwencje niepoinformowania podmiotów tych danych przez Usługobiorcę w imieniu Usługodawcy o ich przetwarzaniu przez Usługodawcę, obciążają Usługobiorcę.
15. Postanowienia ust. 8-14 obowiązują także po rozwiązaniu Umowy .