Sprawdź
kontrahenta

REGULAMIN SERWISU SKANER FINANSOWY

www.skanerfinansowy.pl

kierowanego do podmiotów niebędących Konsumentami, korzystających z Serwisu w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową

§ 1

Definicje

1. Abonament – forma korzystania z Usług, polegająca na możliwości uzyskania przez Usługobiorcę dostępu do wskazanej dla danego Abonamentu liczby Raportów, w zamian za dostarczanie Danych i zapłatę wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy.
2. Cennik – cennik Usług, dostępny w ramach Serwisu.
3. Dane – dane dotyczące zobowiązań o charakterze pieniężnym danego podmiotu niebędącego Konsumentem (obejmujące zwłaszcza dane znajdujące się na dokumentach księgowych oraz dane o kwocie pozostałej do zapłaty), pochodzące od Usługodawcy albo przesyłane Usługodawcy przez Usługobiorcę korzystającego z Usług w ramach Abonamentu lub przez kontrahentów Usługodawcy (na podstawie odrębnych ustaleń z Usługodawcą), i wykorzystywane przez Usługodawcę do utworzenia Raportu poprzez ich odpowiednie przetworzenie. Szczegółowy zakres Danych wskazany jest w dostępnym w ramach Serwisu pliku z wzorem formularza służącego do przesyłania Danych do Usługodawcy.
4. Dyscyplina płatnicza – sposób, w jaki Przedsiębiorca spłaca swoje zobowiązania o charakterze pieniężnym, których dotyczą Dane, w tym zwłaszcza szybkość spłacania tych zobowiązań.
5. Dostęp jednorazowy – forma korzystania z Usług, polegająca na możliwości uzyskania przez Usługobiorcę dostępu do Raportu dotyczącego pojedynczego Przedsiębiorcy, bez zobowiązania do dostarczania Usługodawcy Danych, w zamian za zapłatę wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy.
6. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
7. Konto – indywidualne konto Usługobiorcy w ramach Serwisu, stanowiące dedykowaną mu przestrzeń w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, do której Usługobiorca posiada dostęp za pośrednictwem swojego adresu e-mail, podanego podczas rejestracji, oraz nadanego przez siebie hasła. Konto stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną, o której mowa ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku, dzięki której Usługobiorca może na zasadach wskazanych w Regulaminie zamawiać Usługi i korzystać z nich, w tym zwłaszcza uzyskiwać dostęp do zamówionych przez siebie Raportów.
8. Pakiet – forma korzystania z Usług, polegająca na możliwości uzyskania przez Usługobiorcę dostępu do wskazanej dla danego Pakietu liczby Raportów, bez zobowiązania do dostarczania Usługodawcy Danych, w zamian za zapłatę wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy.
9. Przedsiębiorca – podmiot niebędący Konsumentem, którego dotyczą dostępne w ramach Serwisu Raporty.
10. Raport – podsumowanie Dyscypliny płatniczej Przedsiębiorcy, opracowane przez Usługodawcę na podstawie Danych, zawierające zbiorcze statystyki dotyczące spłacania zobowiązań o charakterze pieniężnym przez danego Przedsiębiorcę w ujęciu miesięcznym, a także poglądową ocenę Dyscypliny płatniczej Przedsiębiorcy.
11. Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
12. Serwis – serwis internetowy Skaner Finansowy, prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem: www.skanerfinansowy.pl, którego celem jest umożliwienie zarejestrowanym w jego ramach Usługobiorcom dostępu do Raportów – na zasadach wskazanych w Regulaminie.
13. Usługi – odpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz zarejestrowanego w ramach Serwisu Usługobiorcy, polegające na udostępnianiu Raportów w ramach wybranej przez Usługobiorcę formy korzystania z Usług.
14. Umowa – umowa pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą, zawarta za pośrednictwem Serwisu w oparciu o Regulamin na czas nieokreślony, w ramach której Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy usługę prowadzenia Konta.
15. Usługobiorca – podmiot niebędący Konsumentem, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą albo będący spółką prawa handlowego, który w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową zarejestrował się lub dokonuje rejestracji w ramach Serwisu.
16. Usługodawca – Finnovi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-001), Aleje Jerozolimskie 81/7.10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000691297, NIP: 7010710882, REGON: 368084629, o kapitale zakładowym w wysokości 30 000,00 zł., adres e-mail: biuro@skanerfinansowy.pl, będący dostawcą Serwisu.
17. Użytkownik – każdy podmiot niebędący Konsumentem, który w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową korzysta z Serwisu.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Serwis kierowany jest do podmiotów korzystających z niego w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, niebędących Konsumentami, co oznacza w szczególności, że w ramach Serwisu Usługodawca nie świadczy żadnych usług (w tym zwłaszcza Usług) na rzecz Konsumentów.
2. Treść Regulaminu jest dostępna w ramach Serwisu i może zostać w dowolny sposób utrwalona przez Użytkownika.
3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu (w tym zwłaszcza z Usług) zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. Zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści bezprawnych.
4. Dostęp do Serwisu możliwy jest wyłącznie online, za pośrednictwem przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript, cookies i local storage, w związku z czym niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z przeglądarka internetową z dostępem do sieci Internet. Założenie Konta, oprócz wymogów wskazanych w zdaniu poprzednim, wymaga posiadania aktywnej skrzynki poczty elektronicznej.
5. W przypadku, w którym Usługobiorca uzgodni z Usługodawcą inne warunki świadczenia usług w ramach Serwisu niż wskazano w Regulaminie, w przypadku sprzeczności między treścią tych uzgodnień a treścią Regulaminu, pierwszeństwo mają zgodne ustalenia Usługobiorcy i Usługodawcy.

6. Usługobiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oświadcza, iż zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu umowy mają dla niego charakter zawodowy. W szczególności charakter zawodowy umów wynika z prowadzenia, przez takiego Usługobiorcę, działalności, której przedmiotem jest m.in. bieżąca weryfikacja wiarygodności kontrahentów, mająca na celu ograniczenie ryzyka oraz zmaksymalizowanie opłacalności i zysku w ramach prowadzonej przez tego Usługobiorcę działalności.

§ 3

Założenie Konta

1. W celu umożliwienia złożenia zamówienia na Usługi, należy zarejestrować się, tj. założyć Konto w ramach Serwisu, poprzez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego, dostępnego w ramach Serwisu.
2. Poprzez formularz rejestracyjny, o którym mowa w ust. 1, Usługobiorca powinien podać informacje o Usługobiorcy zgodnie z wytycznymi dostępnymi w ramach tego formularza i przesłać je Usługodawcy za pośrednictwem odpowiedniej funkcji w Serwisie.
3.Dane dotyczące Usługobiorcy, podawane przez niego podczas rejestracji, powinny być zgodne ze stanem faktycznym. Usługobiorca jest zobowiązany do aktualizacji tych danych w przypadku ich zmiany w czasie trwania Umowy.
4. W momencie zaakceptowania Regulaminu i założenia Konta, następuje zawarcie Umowy.
5. Usługobiorca nie może korzystać z Konta innego niż własne, ani przyznawać dostępu do swojego Konta osobom trzecim na ich własne potrzeby.

§ 4

Korzystanie z Usług

1. W celu rozpoczęcia korzystania z Usług, Usługobiorca powinien wybrać jedną spośród dostępnych w ramach Serwisu form korzystania z Usług.
2. O ile w ramach Serwisu nie wskazano inaczej, podstawowymi formami korzystania z Usług są:
a) Dostęp jednorazowy,
b) Pakiet,
c) Abonament.
3. W przypadku form korzystania z Usług innych niż Dostęp jednorazowy, Usługobiorca powinien wykorzystać przysługującą mu pulę dostępów do Raportów przed upływem wskazanego w ramach Serwisu terminu obowiązywania umowy o świadczenie Usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykorzystanie przez Usługobiorcę możliwości dostępu do Raportów we wskazanym w ramach Serwisu okresie, zaś dokonane przez Usługobiorcę płatności na poczet tych Usług nie podlegają zwrotowi.
4. Raporty są udostępniane wyłącznie na własne potrzeby Usługobiorców.
5. Po spełnieniu warunków uprawniających Usługobiorcę do otrzymania Raportu, Raport dotyczący wskazanego przez Usługobiorcę Przedsiębiorcy będzie dostępny do pobrania w Koncie. Usługobiorca powierza Usługodawcy przechowywanie w ramach Konta Raportu wraz ze znajdującymi się w nim danymi. W przypadku, gdy Raport zawiera dane osobowe, przechowywanie Raportu w Koncie następuje na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.
6. Usługobiorca obowiązany jest pobrać Raport na swoje urządzenie.
7. W przypadku, w którym Usługodawca oferuje inne formy korzystania z Usług niż wskazane w ust. 2, umowy o świadczenie Usług w ramach tych form zawierane są z chwilą skutecznego dokonania przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy opłaty, w wysokości wynikającej z Cennika, na czas wskazany przez Usługodawcę dla danej formy korzystania z Usług albo do momentu wykorzystania w całości puli dostępów do Raportów, przysługującej Usługobiorcy w ramach danej formy korzystania z Usług – w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi wcześniej.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Raport, jaki otrzymuje Usługobiorca w ramach danej formy korzystania z Usług, obejmuje podsumowanie dotyczące Dyscypliny płatniczej Przedsiębiorcy z okresu, jakiego dotyczą Dane wprowadzane na temat tego Przedsiębiorcy przez Usługobiorców lub pochodzące od Usługodawcy lub kontrahentów Usługodawcy, nie dłuższego jednak niż ostatnie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym Usługobiorca uzyskał Raport – chyba że Usługodawca wskazał inaczej.
9. Jeśli dana forma korzystania z Usług, inna niż wskazana w ust. 2, zakłada udostępnianie przez Usługobiorcę Usługodawcy informacji analogicznych do Danych, postanowienia dotyczące udostępniania Danych w ramach Abonamentu stosuje się odpowiednio.

DOSTĘP JEDNORAZOWY

10. W celu uzyskania Dostępu jednorazowego, Usługobiorca powinien najpierw sprawdzić, czy Raport na temat danego przedsiębiorcy jest dostępny w ramach Serwisu, korzystając z dostępnej w ramach Serwisu wyszukiwarki, a następnie dokonać płatności zgodnie z Cennikiem.
11. Z chwilą skutecznego dokonania przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy opłaty z tytułu Dostępu jednorazowego, w wysokości wynikającej z Cennika, następuje zawarcie umowy o świadczenie Usług w ramach Dostępu jednorazowego, na czas dostarczenia Usługobiorcy Raportu.
12. Raport, jaki otrzymuje Usługobiorca w ramach Dostępu jednorazowego, obejmuje podsumowanie dotyczące Dyscypliny płatniczej Przedsiębiorcy z okresu, jakiego dotyczą Dane wprowadzane na temat tego Przedsiębiorcy przez Usługobiorców, lub Dane pochodzące od Usługodawcy lub kontrahentów Usługodawcy, nie dłuższego jednak niż ostatnie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym Usługobiorca uzyskał Raport .

PAKIET

13. W celu rozpoczęcia korzystania z Usług w ramach Pakietu, Usługobiorca powinien wybrać jeden z Pakietów spośród dostępnych w ramach Serwisu opcji, a następnie dokonać płatności za wybrany Pakiet zgodnie z Cennikiem.
14. Z chwilą skutecznego dokonania przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy opłaty z tytułu świadczenia Usług w ramach Pakietu, w wysokości wynikającej z Cennika, następuje zawarcie umowy o świadczenie Usług w ramach Pakietu, na wskazany w ramach Serwisu czas obowiązywania Pakietu albo do momentu wykorzystania w całości puli dostępów do Raportów, przysługującej Usługobiorcy w ramach danego Pakietu – w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.
15. Dostępne w ramach Pakietów Raporty obejmują podsumowanie dotyczące Dyscypliny płatniczej Przedsiębiorcy z okresu, jakiego dotyczą Dane wprowadzane na temat tego Przedsiębiorcy przez Usługobiorców, lub Dane pochodzące od Usługodawcy lub kontrahentów Usługodawcy, nie dłuższego jednak niż liczba miesięcy kalendarzowych, wskazanych w opisie danego Pakietu, poprzedzających miesiąc, w którym Usługobiorca uzyskał dany Raport.

ABONAMENT

16. W celu rozpoczęcia korzystania z Usług w ramach Abonamentu, Usługobiorca powinien wybrać jeden z Abonamentów spośród dostępnych w ramach Serwisu opcji, a następnie dokonać płatności za wybrany Abonament zgodnie z Cennikiem.
17. Z chwilą skutecznego dokonania przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy opłaty z tytułu świadczenia Usług w ramach Abonamentu, w wysokości wynikającej z Cennika, następuje zawarcie umowy o świadczenie Usług w ramach Abonamentu, na wskazany w ramach Serwisu czas trwania Abonamentu albo do momentu wykorzystania w całości przysługującej Usługobiorcy w ramach danego Abonamentu puli dostępów do Raportów – w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.
18. Korzystając z Usług w ramach Abonamentu, Usługobiorca zobowiązuje się do regularnego dostarczania Usługodawcy Danych dotyczących zobowiązań o charakterze pieniężnym, zaciągniętych wobec siebie przez swoich kontrahentów, na zasadach określonych w niniejszej sekcji .
19. Udostępnienie pierwszego Raportu uzależnione jest od dostarczenia przez Usługobiorcę Danych dotyczących zobowiązań swoich kontrahentów z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym Usługobiorca dokonuje rejestracji w ramach Serwisu. Usługobiorca może zadecydować o udostępnieniu Usługodawcy Danych dotyczących także wcześniejszych 11 miesięcy kalendarzowych lub tylko niektórych z tych miesięcy.
20. Oprócz Danych, o których mowa w ust. 19, Usługobiorca powinien udostępniać Usługodawcy także Dane dotyczące każdego miesiąca kalendarzowego, w którym korzystał z Usługi, z wyjątkiem ostatniego miesiąca kalendarzowego, w którym obowiązywał Abonament , zgodnie ze stanem zobowiązań przypadającym na ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego .
21. Dane powinny być udostępniane Usługodawcy przez Usługobiorcę za pośrednictwem Konta, w formacie wskazanym w ramach Serwisu, zgodnie z dostępnym w ramach Serwisu plikiem z wzorem formularza.
22. Raporty udostępniane Usługobiorcy w ramach Abonamentu obejmują podsumowanie dotyczące Dyscypliny płatniczej Przedsiębiorcy za okres tych samych miesięcy kalendarzowych, których dotyczą wprowadzane przez Usługobiorcę Dane, nie dłuższego jednak niż ostatnie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym Usługobiorca uzyskał dostęp do Raportu – pod warunkiem, że Usługobiorcy lub kontrahenci Usługodawcy udostępnili Usługodawcy Dane dotyczące tego Przedsiębiorcy (lub posiada je sam Usługodawca), obejmujące wskazany w niniejszym ustępie okres, a także z zastrzeżeniem ust. 23.
23. W przypadku, w którym Usługobiorca nie dostarczy Danych obejmujących którykolwiek miesiąc kalendarzowy korzystania z Usługi w ramach Abonamentu, dostarczanie Raportów obejmujących miesiąc, co do którego Usługobiorca nie dostarczył Danych oraz każdy miesiąc następujący po nim, uzależnione będzie od wcześniejszego udostępnienia Usługodawcy przez Usługobiorcę brakujących Danych.
24. Przekazując Dane Usługodawcy, Usługobiorca oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym.
25. Przekazywanie Danych przez Usługobiorcę powinno objąć wszystkie zobowiązania o charakterze pieniężnym kontrahentów wobec Usługobiorcy z danego miesiąca kalendarzowego , którego dotyczą przekazywane Dane (z zastrzeżeniem ust. 26), co oznacza przede wszystkim, że zabronione jest przekazywanie Danych jedynie o wybranych zobowiązaniach, w tym zwłaszcza w celu poprawienia lub pogorszenia wyniku Raportu dotyczącego danego kontrahenta.
26. Pominięcie przez Usługobiorcę Danych dotyczących zobowiązań o charakterze pieniężnym danego kontrahenta możliwe jest tylko w przypadku, w którym udostępnienie tych Danych stanowiłoby naruszenie przepisów prawa lub postanowień umownych między tym kontrahentem a Usługobiorcą. Usługobiorca obowiązany jest dokonać każdorazowo samodzielnej oceny, czy w danym przypadku udostępnienia Danych doszłoby do naruszenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
27. Usługodawca może nie wziąć pod uwagę Danych udostępnionych niezgodnie z wzorem, o którym mowa w ust. 21, lub Danych, co do których Usługodawca poweźmie uzasadnione podejrzenie, że są one niezgodne z prawdą lub w inny sposób nie odpowiadają wymogom korzystania z Usługi.
28. Do celów udostępniania Raportów, Dane, których Usługodawca nie weźmie pod uwagę z przyczyn wskazanych w ust. 27, uważa się za nieudostępnione.
29. Z ważnych przyczyn (wynikających zwłaszcza z konieczności zapewnienia zgodności działania Serwisu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa) Usługodawca może nie uwzględnić Danych dotyczących danego kontrahenta, co może mieć miejsce zwłaszcza w przypadku kontrahentów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki osobowej. Nieuwzględnienie Danych z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzednim nie powoduje skutku analogicznego do wskazanego w ust. 28.
30. Dane zostaną przetworzone przez Usługodawcę (w tym m.in. poprzez ich połączenie z Danymi na temat kontrahenta pochodzącymi od innych Usługobiorców, kontrahentów Usługodawcy lub od samego Usługodawcy) w sposób umożliwiający opracowanie Raportu. Raport stanowi zbiorcze podsumowanie Dyscypliny płatniczej Przedsiębiorcy w ujęciu miesięcznym, co oznacza między innymi, że pozbawiony będzie on cech pozwalających innym Usługobiorcom na zidentyfikowanie wierzyciela oraz poszczególnych zobowiązań Przedsiębiorcy. Raport nie będzie w szczególności zawierać takich elementów jak: tytuł prawny należności, kwota i waluta należności, kwota zaległości, data jej powstania lub oznaczenie wierzyciela.
31. Raport na temat danego kontrahenta może nie być dostępny w Serwisie mimo udostępnienia przez Usługobiorcę Danych na jego temat, jeśli łączna ilość zgromadzonych na temat tego kontrahenta Danych (w tym udostępnionych przez innych Usługobiorców lub kontrahentów Usługobiorcy, lub pochodzących od Usługodawcy), nie przekroczy określonego przez Usługodawcę minimalnego pułapu.
32. Niedozwolone jest dostarczanie danych dotyczących jakichkolwiek zobowiązań, w ramach których podmiotem zobowiązanym do zapłaty jest Konsument lub sam Usługobiorca dostarczający Dane (z zastrzeżeniem § 8 ust. 6).
33. Usługodawca może przewidzieć promocje dla Usługobiorców – w takim przypadku informacja o nich może zostać udostępniona w ramach Serwisu lub – w przypadku istnienia właściwej do tego podstawy – przekazana Usługobiorcy drogą mailową, na adres przypisany do Konta. Promocyjne warunki obowiązują pod warunkiem spełniania przez Usługobiorcę pozostałych warunków korzystania z Serwisu, w tym w szczególności – w przypadku Usługobiorcy korzystającego z Usług w ramach Abonamentu – warunku regularnego udostępniania Danych.

§ 5

Płatności

1. Świadczenie Usług jest warunkowane wcześniejszym uiszczeniem za nie odpowiedniej opłaty, w wysokości określonej w Cenniku w momencie zamówienia Usług lub przedłużenia okresu ich świadczenia.
2. Ceny wskazane w Cenniku są cenami netto.
3. Usługobiorca, korzystając z Usług, akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Usługodawcę.
4. Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta jest bezpłatne.

§ 6

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące usług lub działania Serwisu można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: operacje@skanerfinansowy.pl
2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od ich otrzymania.
3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (np. adres e-mail Usługobiorcy wykorzystany podczas rejestracji w Serwisie) oraz szczegółowy opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

§ 7

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika, związanych z korzystaniem z Serwisu, jest Usługodawca.
2. Celem przetwarzania danych przez Usługodawcę jest zwłaszcza umożliwienie świadczenia usług opisanych w Regulaminie. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w tym przypadku jest:
a) umowa lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych („RODO”);
b) prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu zapewnienia możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a ponadto, w przypadku skorzystania przez Usługobiorcę z Usług:
c) ciążący na Usługodawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c).
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Serwisie polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w RODO.
4. Dane Użytkownika będą przetwarzane do momentu, w którym:
a) przestanie obowiązywać umowa zawarta między Usługodawcą a Usługobiorcą;
b) na Usługodawcy przestanie ciążyć obowiązek związany z rachunkowością – w przypadku skorzystania przez Usługobiorcę z Usług;
c) ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługodawcę lub Użytkownika, związanych z Serwisem;
d) zostanie przyjęty sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) ich sprostowania,
c) usunięcia,
d) ograniczenia przetwarzania,
e)żądania przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo:
f) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
6. W celu realizacji swoich praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą, wysyłając wiadomość na adres e-mail: operacje@skanerfinansowy.pl
7. W przypadku gdy Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Usługodawca zwraca uwagę, że Usługobiorca powinien posiadać właściwą podstawę na udostępnienie Usługodawcy Danych zawierających dane osobowe osób innych niż Usługobiorca – w przypadku, gdy taka sytuacja ma miejsce. Udostępniając Usługodawcy takie dane, Usługobiorca oświadcza, że spełnił obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, a także inne obowiązki wymagane przez przepisy prawa, w tym zwłaszcza obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 lub 14 RODO. W szczególności Usługobiorca zobowiązuje się w imieniu Usługodawcy przekazać osobom, których dane dotyczą, informacje o przetwarzaniu tych danych przez Usługodawcę, zgodnie z art. 14 RODO, w tym poprzez doręczenie im dostępnej w Serwisie klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych takich osób.

§ 8

Odpowiedzialność i zastrzeżenia

1. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczonych usług, w granicach prawnie dopuszczalnych, jest wyłączona, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.
2. Usługodawca zwraca uwagę, że treści przedstawione w Raportach, w tym także poglądowa ocena Dyscypliny płatniczej danego Przedsiębiorcy, opracowywane są na podstawie Danych. Usługodawca nie udostępnia w ramach Serwisu analiz, komentarzy, ocen czy statystyk dotyczących Dyscypliny płatniczej danego Przedsiębiorcy, opartych na źródłach innych niż wskazane w zdaniu poprzednim.
3. Usługodawca zwraca uwagę, że udostępnianie Raportu obejmującego podsumowanie Dyscypliny płatniczej danego Przedsiębiorcy z okresu, jakiego dotyczą Dane na temat tego Przedsiębiorcy, wprowadzane przez Usługobiorców lub pochodzące od Usługodawcy lub kontrahentów Usługodawcy, oznacza m.in., że dany Raport może zawierać podsumowanie Dyscypliny płatniczej tego Przedsiębiorcy z niektórych tylko miesięcy kalendarzowych lub tylko z jednego miesiąca kalendarzowego. W przypadku, w którym Usługobiorcy lub kontrahenci Usługodawcy, nie udostępnią Usługodawcy Danych odnośnie danego Przedsiębiorcy dotyczących danego miesiąca kalendarzowego, ani nie wprowadzi ich sam Usługodawca, Raport nie będzie obejmował podsumowania Dyscypliny płatniczej za ten miesiąc kalendarzowy.
4. Treści przedstawione w Raportach mogą nie oddawać całokształtu rzeczywistego sposobu spłacania zobowiązań o charakterze pieniężnym przez danego Przedsiębiorcę. Podejmując jakąkolwiek decyzję w odniesieniu do danego Przedsiębiorcy, w tym zwłaszcza w przedmiocie nawiązania z nim współpracy, Usługobiorca powinien wziąć pod uwagę m.in. następujące czynniki:
a) Raporty mogą nie uwzględniać sposobu spłacania przez Przedsiębiorcę zobowiązań o charakterze pieniężnym wobec podmiotów innych niż Usługobiorcy korzystający z Usług w ramach Abonamentu, Usługodawca lub kontrahenci Usługodawcy;
b) Usługodawca nie bada i nie weryfikuje Dyscypliny płatniczej Przedsiębiorców ani prawdziwości Danych; Usługodawca zobowiązuje Usługobiorców do dostarczania Danych zgodnych z prawdą, jednak w ramach Serwisu przeprowadzana jest jedynie podstawowa weryfikacja Danych, prowadzona na wewnętrzne potrzeby Usługodawcy. Mimo dołożenia należytej staranności, Usługodawca nie zapewnia stuprocentowej zgodności Danych ze stanem faktycznym;
c) podanie przez Usługobiorcę błędnych lub niepełnych Danych (np. nieobejmujących wszystkich należności danego kontrahenta wobec tego Usługobiorcy) może spowodować zaburzenie rzeczywistego obrazu Dyscypliny płatniczej danego Przedsiębiorcy.
5. Treści zawarte w Raportach nie stanowią zaleceń Usługodawcy odnośnie nawiązania lub nienawiązywania współpracy z danym Przedsiębiorcą – decyzja w tym przedmiocie należy do Usługobiorcy, zaś Usługodawca w żaden sposób w nią nie ingeruje.
6. Udostępnienie Usługodawcy Danych na własny temat w celu ich uwzględnienia w Raporcie jest możliwe wyłącznie za uprzednią zgodą Usługodawcy, i następuje w drodze odrębnych ustaleń z Usługodawcą, po uwiarygodnieniu Danych zgodnie z wymogami przedstawionymi przez Usługodawcę w toku tych ustaleń.
7. Usługodawca nie odpowiada za działania Użytkowników, na które Usługodawca nie ma wpływu – w szczególności nie odpowiada za próby wprowadzenia w błąd, dokonywane przez Usługobiorców, którzy pozostają poza kontrolą Usługodawcy.
8. Zabronione jest zwielokrotnianie Raportów w sposób inny niż poprzez pobranie z Konta pliku z Raportem na urządzenie Usługobiorcy, na jego własne potrzeby.
9. Rozpowszechnianie Raportów, w tym ich publikacja lub udostępnienie podmiotom trzecim (zwłaszcza odpłatne), jest niedozwolone.
10. Postanowienie ust. 8-9 stosuje się także do zawartych w Raporcie treści, co oznacza, że Usługobiorca zobowiązuje się do zachowania treści Raportu w poufności.
11. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieuprawnionego zwielokrotnienia lub rozpowszechnienia Raportu lub zawartych w nim treści przez Usługobiorcę, obciążają Usługobiorcę. Usługobiorca będzie ponadto zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Usługodawcy za każdy przypadek naruszenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w wysokości odpowiadającej:
a) iloczynowi oszacowanej przez Usługodawcę liczby wyświetleń poszczególnych elementów Raportu (w tym zawartych w nim treści) za pośrednictwem sieci Internet, liczby pobrań tych treści, lub liczby osób, które mogły zapoznać się z tymi treściami w inny sposób niż poprzez ich wyświetlenie lub pobranie, i ceny Dostępu jednorazowego, jaka obowiązywała w dniu powzięcia przez Usługodawcę informacji o naruszeniu, a także:
b) 100-krotności ceny Dostępu jednorazowego, jaka obowiązywała w dniu uzyskania przez Usługobiorcę dostępu do Raportu, w odniesieniu do którego nastąpiło naruszenie.
12. Postanowienie poprzedniego ustępu nie wyłącza prawa Usługodawcy do dochodzenia odszkodowania przenoszącego kwotę kary umownej, na zasadach ogólnych prawa cywilnego.
13. W przypadku wystąpienia przez jakikolwiek podmiot trzeci, w którymkolwiek momencie z jakimikolwiek roszczeniami względem Usługodawcy, związanymi z działaniami Usługobiorcy w ramach Serwisu lub podejmowanymi przez Usługobiorcę decyzjami dotyczącymi nawiązania (lub nienawiązania) współpracy z danym podmiotem, Usługobiorca zobowiązuje się do obrony Usługodawcy przed skutkami tych roszczeń, a w szczególności wstąpienia do właściwych postępowań w miejsce Usługodawcy, lub – jeśli to nie będzie możliwe – do przystąpienia do właściwych postępowań, a także do pokrycia wszelkich poniesionych i udokumentowanych przez Usługodawcę kosztów roszczeń (w szczególności kosztów sądowych, kosztów ugód i odszkodowań, kosztów obsługi prawnej), oraz do dostarczenia Usługodawcy wszelkich dokumentów, w tym opinii prawnych lub analiz na udowodnienie bezzasadności zgłaszanych roszczeń. Odpowiedzialność Usługobiorcy wynikająca z niniejszego postanowienia ma charakter gwarancyjny, co oznacza, że Usługobiorca odpowiada wobec Usługodawcy na zasadzie ryzyka.
14. Konsekwencje nieuprawnionego udostępnienia Usługodawcy danych osobowych przez Usługobiorcę, a także konsekwencje niepoinformowania podmiotów tych danych przez Usługobiorcę w imieniu Usługodawcy o ich przetwarzaniu przez Usługodawcę, obciążają Usługobiorcę.
15. Postanowienia ust. 8-14 obowiązują także po rozwiązaniu Umowy.

§ 9

Obowiązywanie umów

1. Usługobiorca może w każdym momencie wypowiedzieć Umowę bez wskazywania przyczyny, poprzez przesłanie żądania usunięcia Konta za pomocą odpowiedniej opcji w ramach Serwisu. Usunięcie Konta nastąpi w terminie 7 dni od przesłania żądania przez Usługobiorcę i jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy – z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
2. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
3. Rozwiązanie Umowy przez Usługobiorcę może nastąpić nie wcześniej niż wraz z rozwiązaniem ostatniej zawartej między Usługobiorcą a Usługodawcą umowy o świadczenie Usług.
4. Usługodawca może rozwiązać Umowę lub umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia za zamówione przez Usługobiorcę Usługi, w przypadku rażącego naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu (w szczególności w przypadku nieuprawnionego zwielokrotniania lub rozpowszechniania Raportów lub zawartych w nich treści), lub w przypadku powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych podejrzeń, że podawane przez Usługobiorcę Dane są niezgodne z prawdą lub w inny sposób nie odpowiadają wymogom korzystania z Usługi . Przed podjęciem działań wskazanych w zdaniu poprzednim, Usługodawca może zadecydować o uprzednim zablokowaniu Usługobiorcy dostępu do Konta, w celu umożliwienia mu przedstawienia wyjaśnień dotyczących dokonanych naruszeń lub powziętych przez Usługodawcę podejrzeń. W takim przypadku, po akceptacji przez Usługodawcę wyjaśnień Usługobiorcy, Usługodawca może zrezygnować z podejmowania działań wskazanych w zdaniu pierwszym i zadecydować o odblokowaniu dostępu do Konta.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 zdanie drugie, świadczenie usług (w tym wykonywanie Umowy) przez Usługodawcę zostaje zawieszone – do czasu odblokowania Usługobiorcy dostępu do Konta.
6. Rozwiązanie Umowy jest równoznaczne z usunięciem Konta.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, zwłaszcza z ważnych przyczyn.
Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany Regulaminu spowodowaną:
a) dostosowaniem Serwisu lub świadczonych za jego pośrednictwem usług do przepisów prawa, mających wpływ na te usługi;
b) poprawą bezpieczeństwa świadczonych usług;
c) rozwojem Serwisu lub świadczonych za jego pośrednictwem usług.
3. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, udostępniona Usługobiorcy w ramach Konta lub wysłana na adres e-mail Usługobiorcy, przypisany do jego Konta.
4. W przypadku, gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili ich wejścia w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
5. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien skorzystać z opcji, o której mowa w § 9 ust. 1 przed datą wejścia zmian w życie, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy, a także ewentualnych umów o świadczenie Usług.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, umowy ulegają rozwiązaniu z dniem wejścia w życie zmian.
7. Usługodawca komunikuje się z Użytkownikiem w języku polskim.
8. Umowy zawierane z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.
9. W przypadku sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Załącznik nr 1 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH („Umowa powierzenia”)

zawarta pomiędzy:
Usługobiorcą, zwanym dalej ADO
a
Usługodawcą, zwanym dalej Procesorem lub Przetwarzającym.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Pojęciom zapisywanym w Umowie powierzenia wielką literą (w tym także w przypadku pojęć użytych przy określeniu stron Umowy powierzenia) nadaje się znaczenie przypisane im w Regulaminie Serwisu Skaner Finansowy.
2. W związku z zawarciem przez Strony Umowy na podstawie Regulaminu lub innego regulaminu lub umowy w zakresie usług świadczonych przez Procesora („Umowa Główna”), Strony zawierają niniejszą Umowę powierzenia.
3. ADO przekazuje Procesorowi do przetwarzania dane („Dane osobowe”), w stosunku do których to danych ADO pełni rolę administratora danych osobowych, a Procesor zobowiązuje się do ich przetwarzania w granicach określonych Umową powierzenia oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Przetwarzanie Danych osobowych przez Procesora odbywa się na zlecenie ADO, co oznacza, że każde przetwarzanie Danych osobowych odbywa się wyłącznie na udokumentowane polecenie ADO, w szczególności zawarte w Umowie Głównej, a także wyrażone przez zamówienie kolejnych usług.
5. Dane osobowe przetwarzane są celu realizacji Umowy Głównej i w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego wykonania.

§ 2 Oświadczenia i zapewnienia Stron

1. ADO oświadcza i zapewnia, że:
– jest administratorem danych osobowych – w stosunku do Danych osobowych – w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”);
– posiada podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych, a ich powierzenie Procesorowi do przetwarzania nie naruszy praw podmiotów tych danych, przepisów prawa (w szczególności RODO) czy jakichkolwiek praw osób trzecich;
– Dane osobowe udostępniane będą przez ADO wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej;
– powiadomi Procesora o wszelkich działaniach właściwych organów administracji publicznej, związanych z przetwarzaniem Danych osobowych przez ADO.
2. Procesor oświadcza i zapewnia, że:
– dane osobowe przetwarzane będą przez niego zgodnie z niniejszą Umową powierzenia i przepisami prawa;
– przetwarzanie Danych osobowych dokonywane będzie wyłącznie w celu prawidłowego wykonania Umowy Głównej;
– posiada stosowne polityki ochrony danych osobowych w zakresie dotyczącym powierzenia mu danych przez ADO;
– osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych zobowiązane zostały do prawidłowej ochrony Danych osobowych – zgodnie z politykami ochrony danych Procesora oraz przepisami RODO, a także zostały zobowiązane do zachowania Danych osobowych w tajemnicy lub podlegają prawnemu obowiązkowi dochowania takiej tajemnicy;
– podejmuje wszelkie środki wymagane przez właściwe przepisy prawa, zwłaszcza przez art. 32 RODO, zgodnie z którym Przetwarzający wdraża odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

§ 3 Szczegółowe zasady realizacji Umowy powierzenia

1. W oparciu o niniejszą Umowę powierzenia przetwarzane będą dane zwykłe, niewymienione w art. 9 ust. 1 RODO.
2. W oparciu o niniejszą Umowę powierzenia przetwarzane będą Dane osobowe Przedsiębiorców, znajdujące się w Raporcie.
3. Przetwarzanie Danych osobowych odbywać się będzie w okresie obowiązywania Umowy Głównej.
4. Procesor wdroży wszelkie środki wymagane przez przepisy prawa, w szczególności – z uwzględnieniem dokonanej przez Procesora oceny ryzyka przetwarzania Danych osobowych – odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające właściwy i dostosowany do ryzyka naruszenia praw i wolności podmiotów Danych osobowych poziom bezpieczeństwa Danych osobowych.
5. Procesor – wdrażając mechanizmy, o których mowa w ust. 1 – zobowiązany jest uwzględnić stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania Danych osobowych.

§ 4 Wsparcie i nadzór ADO

1. Uwzględniając charakter przetwarzania, Procesor zapewni wsparcie ADO („Wsparcie”), tj.:
– w miarę możliwości pomoże ADO, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której Dane osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw, określonych w rozdziale III RODO – jeśli w danym przypadku ciążą one na ADO;
– pomoże ADO wywiązać się z ciążących na ADO obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO – z uwzględnieniem dostępnych mu informacji.
2. Procesor zobowiązany jest do udostępnienia ADO wszelkich informacji niezbędnych do wykazania obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwienia ADO lub upoważnionemu przez ADO audytorowi przeprowadzenia audytów, w tym inspekcji („Audyt”) i przyczynienia się do nich.
3. W przypadku, gdy wydane przez ADO polecenia w ocenie Procesora stanowią naruszenie przepisów RODO lub innych przepisów prawa Unii lub prawa polskiego – Procesor niezwłocznie poinformuje o tym ADO.
4. Procesor może odmówić przekazania ADO informacji objętych tajemnicą prawnie chronioną, w tym tajemnicą przedsiębiorstwa Procesora lub podmiotów trzecich, a także informacji stanowiących dane osobowe nie będące Danymi osobowymi, jeśli informacje te mogą zostać zastąpione innymi informacjami (w tym oświadczeniami ADO), zaś w przypadku gdy nie będzie to możliwe – informacje te zostaną udostępnione ADO (lub wyznaczonym przez niego osobom) wyłącznie w siedzibie Procesora, po uprzednim zawarciu przez ADO i wszystkie osoby, którymi ADO się posługuje, przedstawionej przez Procesora umowy zobowiązującej do należytej ochrony tych informacji.
5. Przeprowadzenie Audytu jest możliwe po uprzednim pisemnym poinformowaniu Procesora przez ADO o zamiarze jego przeprowadzenia z co najmniej dwudziestojednodniowym wyprzedzeniem, wraz ze wskazaniem listy osób zaangażowanych w przeprowadzenie Audytu po stronie ADO. Zawiadomienie powinno ponadto określać czas trwania Audytu oraz jego zakres.
6. W przypadku gdy Audyt nie jest bezpośrednio związany z działaniami uprawnionych organów administracji publicznej kierowanymi wobec ADO w związku z przetwarzaniem danych bądź stwierdzonym i udokumentowanym naruszeniem przetwarzania Danych osobowych przez Procesora – łączny czas trwania prowadzonych przez ADO Audytów nie może przekroczyć trzech dni w roku kalendarzowym.
7. Audyt może być przeprowadzony wyłącznie po uprzednim zawarciu przez ADO i wszystkie osoby, którymi ADO się posługuje, przedstawionej przez Procesora umowy zobowiązującej do należytej ochrony wszelkich informacji uzyskanych w związku z Audytem.
8. Audyty przeprowadzane są na koszt ADO. Koszty sprawowania Wsparcia oraz nadzoru nad Procesorem przez ADO obciążają wyłącznie ADO. Za koszty wsparcia bądź nadzoru uznaje się w szczególności koszty ponoszone przez Procesora w związku z dokonywaniem kontroli, audytów, czy przygotowania dokumentów, udzielenia informacji lub pomocy ADO. W przypadku gdy koszty, o których mowa w niniejszym ustępie zostały poniesione przez Procesora – ADO niezwłocznie zwróci je Procesorowi. Szczegółowe zasady zwrotu kosztów Procesorowi określają w szczególności cenniki Procesora lub Umowa Główna.
9. Audyt przeprowadzany jest w godzinach pracy Procesora i nie może w żaden sposób zakłócać ani negatywnie wpływać na bieżącą działalność Procesora.
10. Procesor współpracuje z organami właściwymi do spraw ochrony danych osobowych, w zakresie wykonywanych przez nie zadań.
11. Jeśli z przepisów prawa lub niniejszej Umowy powierzenia nie wynika inny termin – wszelkie informacje udzielane przez Procesora ADO, a także wykonywane przez niego czynności wykonywane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania stosownego żądania.
12. Postanowienia niniejszego paragrafu w stosunku do działań ADO względem Podprocesorów, o których mowa w § 5, stosuje się odpowiednio.

§ 5 Podpowierzenie Danych osobowych

1. Procesor może korzystać z usług innych podmiotów przetwarzających (Podprocesor), tylko za uprzednią szczegółową zgodą lub ogólną pisemną zgodą ADO.
2. ADO wyraża zgodę na korzystanie przez Procesora z Podprocesorów wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy powierzenia. Zmiana załącznika nie stanowi zmiany Umowy powierzenia i postanowienia ust. 3-4 niniejszego paragrafu stosuje się do niej odpowiednio. Szczegółowe dane podmiotów wymienionych w Załączniku nr 1 mogą zostać udostępnione ADO na jego wyraźne żądanie, z zastrzeżeniem, że Procesor może odmówić podania danych osobowych osób fizycznych, jeśli naruszałoby to ich prawa lub wolności.
3. Powierzenie przetwarzania Danych osobowych Podporcesorom niewskazanym w Załączniku nr 1 wymaga uprzedniego zgłoszenia tego faktu ADO – w celu umożliwienia mu sprzeciwu, dokonanego nie później niż na pięć dni przed rozpoczęciem podpowierzenia. Zgłoszenie może zostać dokonane w szczególności w formie elektronicznej.
4. W przypadku braku sprzeciwu ADO przyjmuje się, że wyraził on zgodę na korzystanie z Podprocesora. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Procesor nie może powierzyć danych Podprocesorowi, którego sprzeciw dotyczy – jednocześnie Procesor będzie uprawniony do rozwiązania w takim przypadku Umowy Głównej, ze skutkiem natychmiastowym, a ADO nie będzie przysługiwać z tego tytułu jakiekolwiek odszkodowanie.
5. Procesor nałoży na każdego z Podprocesorów, w szczególności za pośrednictwem umowy, te same obowiązki ochrony Danych osobowych jak wynikające z Umowy powierzenia, w szczególności obowiązek wdrożenia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.
6. W przypadku niewywiązania się przez Podprocesora z ciążących na nim obowiązków w stosunku do Danych osobowych pełna odpowiedzialność wobec ADO za spełnienie obowiązków Podprocesora spoczywa na Procesorze.

§ 6 Usunięcie Danych osobowych

1. Procesor, po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Danych osobowych na rzecz ADO, w szczególności w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy powierzenia lub Umowy Głównej, w zależności od decyzji ADO:
a) usuwa Dane osobowe;
b) zwraca ADO wszelkie Dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie (chyba że prawo Unii Europejskiej lub polskie przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakazują przechowywanie danych osobowych).
2. W przypadku wypowiedzenia Umowy Głównej, ADO powinien przekazać Procesorowi decyzję, o której mowa w ust. 1, nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania Umowy powierzenia. W przypadku braku przekazania takiej decyzji w tym terminie – przyjmuje się, że ADO nakazał Procesorowi usunięcie Danych osobowych (zgodnie z ust. 1 lit. a) i wszelkie związane z tym konsekwencje obciążają wyłącznie ADO.

§ 7 Postanowienia Końcowe

1. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą rozwiązania Umowy Głównej.
2. W sprawach nieuregulowanych, w tym w zakresie zmiany Umowy powierzenia, zastosowanie mają postanowienia Umowy Głównej.
3. W razie sprzeczności postanowień niniejszej Umowy powierzenia z Umową Główną – pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Umowy powierzenia.

Załącznik nr 1 – Lista Podprocesorów

ADO wyraża zgodę na korzystanie przez Procesora z następujących Podprocesorów:
– Podwykonawcy Procesora, będący osobami fizycznymi, świadczący osobiście na rzecz Procesora usługi, w szczególności świadczący usługi w oparciu o umowę zlecenie, umowę o dzieło lub inną umowę cywilnoprawną;
– Członkowie organów Procesora, jego prokurenci lub pełnomocnicy;
– IQ PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk, NIP: 583-27-36-211, REGON: 192478853, KRS: 0000007725;
– AMAZON WEB SERVICES EMEA SARL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce, Aleja Jana Pawła II 29 02-677 Warszawa, NIP: 1080022049, REGON: 368590172, KRS: 0000700448 (w ramach świadczenia usługi przez ten podmiot, dane będą przetwarzane także przez: Amazon Web Services EMEA Sarl, Irish Branch, One Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Ireland).